Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Verwantschapsonderzoek

Gerechtelijk verwantschapsonderzoek

Hoe een afspraak maken?

De aanvraag voor de verwantschapstest gebeurt aan de hand van een vonnis door de rechtbank van eerste aanleg (familierechtbank), het hof van beroep, het vredegerecht of het parket van de Procureur des Konings. Dit vonnis wordt door de griffie van de rechtbank (via aangetekende zending) gestuurd naar prof. Paul Coucke of prof. Kathleen Claes en het wordt eventueel ook opgestuurd naar ons centrum door de betrokken advocaat / advocaten.

Procedure

Indien één van de partijen overleden is kan het nodig zijn om een staal op te vragen in een ander labo.


Annulering van een afspraak kan enkel mits gegronde redenen. Indien een afspraak niet kan worden nagekomen, dient minstens 24 uur vooraf te worden verwittigd via het e-mailadres: verwantschapsonderzoek@UGent.be, zo niet zal een administratiekost van € 15 (excl. 21% BTW) worden aangerekend.

Resultaten van het verwantschapsonderzoek

Kostprijs van het verwantschapsonderzoek

Spoedprocedure DNA-test bij pas overledene

Staalafname kan enkel nadat de spoedprocedure door een advocaat in gang werd gezet waarbij aan de deskundige toelating werd gegeven (door een vonnis van de rechtbank) om post-mortem een staal af te nemen onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Voor de opstart van de spoedprocedure wordt door ons een extra bedrag van € 250 aangerekend.

Niet-gerechtelijk verwantschapsonderzoek:

Hoe een afspraak maken?

Procedure

Meerderjarigen (+18 jarigen)

Wilsbekwame jongeren vanaf 18 jaar worden als volwassenen behandeld. Zij kunnen zelf een verwantschapsonderzoek aanvragen. De test is mogelijk als alle betrokkenen akkoord gaan.

Minderjarigen (-18 jarigen)Last updated: 03 december 2018 - 15:37
Copyright 2018 Centrum Medische Genetica, Gent.