Verwantschapsonderzoek

Contact en informatie

Voor meer informatie kan u een e-mail sturen: dna@ugent.be

Telefonisch contact kan enkel voor uitzonderlijke redenen, het kan enkel via het nummer 09/332 36 03.

Wat is verwantschapsonderzoek?

Verwantschapsonderzoek gaat na of personen genetisch aan elkaar verwant zijn.
De meest voorkomende verwantschapstest is een vaderschapstest, ook 'paterniteitstest' genoemd.
In het kader van familievereniging kan de Dienst Vreemdelingenzaken ook een onderzoek naar de exacte aard van de familieband tussen de persoon in België (= met Belgische nationaliteit) en de nieuwkomer aanvragen.

In het Centrum voor Medische Genetica in het UZ Gent maken we een onderscheid tussen (1) gerechtelijk verwantschapsonderzoek en (2) niet-gerechtelijk verwantschapsonderzoek. De procedures zijn verschillend.

Gerechtelijk verwantschapsonderzoek

Vonnis en uitnodiging voor de staalafname
De aanvraag voor de verwantschapstest gebeurt op basis van een vonnis door de rechtbank van eerste aanleg (familierechtbank), het hof van beroep, het vredegerecht of het parket van de Procureur des Konings. Dit vonnis wordt opgestuurd door de griffie van de rechtbank (via aangetekende zending) naar de gerechtsdeskundigen van ons centrum, en het wordt eventueel ook opgestuurd naar ons centrum door betrokken advocaat/advocaten.

Alle partijen ontvangen een aangetekende brief van het Centrum Medische Genetica. De personen noodzakelijk voor de DNA-test worden uitgenodigd voor de staalafname (afname wangcellen bij het kind en een bloedafname bij de volwassenen). De betrokken advocaten worden per gewone brief op de hoogte gebracht.

Staalafname
De staalafnames voor gerechtelijk verwantschapsonderzoek vinden plaats op donderdagnamiddag.
Alle partijen worden op hetzelfde tijdstip uitgenodigd. In uitzonderlijke situaties kunnen afzonderlijke afspraken vastgelegd worden. In deze uitzonderlijke gevallen wordt van beide partijen een foto genomen voor identificatie (t.o.v. de tegenpartij).
Indien één van de partijen overleden is, kan het nodig zijn om een staal op te vragen in een ander laboratorium

De partijen melden zich op de dag van de staalafname eerst aan bij het onthaal Medische Genetica, Ingang 81 (kliniekgebouw 5, gelijkvloers, 0K5), routenummer 805, UZ Gent. De identiteit van elke betrokkene wordt nauwgezet geregistreerd door een kopie te nemen van de identiteitskaarten. Het adres wordt gecontroleerd, het telefoon- en/of GSM-nummer en eventueel het e-mailadres worden gevraagd.
De handtekeningen van partijen worden gevraagd (op kopie identiteitskaarten).

Van de volwassen betrokkenen wordt een bloedstaal afgenomen. Bij de kinderen wordt een kleine hoeveelheid wangslijmvlies verzameld met een wangborsteltje, hiervoor vragen we om anderhalf uur vóór de afname van de wangcellen geen suikerwaren of melk in te nemen aangezien dit kan leiden tot problemen met de kwaliteit van het DNA.

Annulering van een afspraak kan enkel mits gegronde redenen. Indien een afspraak niet kan worden nagekomen, dient minstens 24 uur vooraf te worden verwittigd via het e-mailadres: dna@ugent.be, zo niet zal een administratiekost van € 15 (excl. 21% BTW) worden aangerekend.

Resultaten van het verwantschapsonderzoek
Na staalafnames moet een termijn van 6 weken in acht genomen worden vooraleer het resultaat bekend is. Er wordt een voorlopig verslag opgemaakt dat aan de advocaten (of bij gebrek aan een advocaat aan partij(en) zelf) wordt gestuurd die dan drie weken de tijd hebben om hierop opmerkingen te formuleren.

Nadat deze termijn verstreken is en in afwezigheid van opmerkingen wordt het definitief verslag neergelegd (bij de advocaten en de griffie van de rechtbank). Indien er toch opmerkingen zijn, worden deze verwerkt in het definitief verslag.

Kostprijs van het verwantschapsonderzoek
De kostprijs van een verwantschapsonderzoek bedraagt € 400 per persoon.
Om de kwaliteit van het verwantschapsonderzoek te verzekeren testen wij eveneens de moeder. Concreet betekent dit dat de kostprijs voor een DNA-onderzoek voor drie personen (kind + moeder+ vader) € 1200 bedraagt.
De factuur wordt na de consultatie opgestuurd en aan de rechtbank bezorgd.

Voor spoedprocedures waarbij het resultaat bekend is 10 werkdagen na ontvangst van de stalen in het labo, wordt een extra kost van € 350 gerekend.

Spoedprocedure DNA-test van pas overledene
Staalafname kan enkel nadat de spoedprocedure door een advocaat in gang werd gezet waarbij aan de deskundige toelating werd gegeven (door een vonnis van de rechtbank) om post-mortem een staal af te nemen onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Voor de opstart van de spoedprocedure wordt door ons een extra bedrag van € 350 aangerekend.

Niet-gerechtelijk verwantschapsonderzoek:

Afspraak en uitnodiging
De aanvraag voor de verwantschapstest zonder tussenkomst van de rechtbank gebeurt op eigen initiatief via e-mail: dna@ugent.be.
De consultaties vinden telkens op donderdagnamiddag plaats
Alle betrokkenen worden op hetzelfde moment uitgenodigd en ontvangen per post of per mail een schriftelijke bevestiging van de afspraak.

Consultatie en staalafname

Wij vragen u om u op de dag van de consultatie rechtstreeks aan te melden bij het onthaal van de dienst Medische Genetica, Ingang 81 (kliniekgebouw K5); u hoeft niet eerst langs het centrale onthaal (de kassa) van het UZ te gaan om u te registreren. Wij maken een kopie van uw identiteitskaart en de geboorteakte. Tevens noteren we uw contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres).

Tijdens een eerste gesprek exploreren wij uw vraag en gaan we na of we op uw vraag kunnen ingaan (Wat zijn de emotionele en praktische implicaties van de test? Kunnen wij deze test technisch uitvoeren?). Ongeveer 6 weken na de staalafname is het verslag met de resultaten van het onderzoek beschikbaar. We bespreken met u op welke manier het resultaat bekend gemaakt wordt, de voorwaarde is dat de volledige factuur betaald is. U hebt de keuze om de factuur door één betrokkene te laten betalen of u kan ervoor kiezen om de betaling van de factuur te delen.

Meerderjarigen (+18 jarigen)
Wilsbekwame jongeren vanaf 18 jaar worden als volwassenen behandeld. Zij kunnen zelf een verwantschapsonderzoek aanvragen. De test is mogelijk als alle betrokkenen akkoord gaan.

Minderjarigen (-18 jarigen)
Bij minderjarige kinderen staat het belang en het welzijn van het kind te allen tijde centraal. Dit wordt tijdens het eerste gesprek geëxploreerd.

Verder is het uitvoeren van een vrijwillige vaderschapstest bij minderjarige kinderen enkel mogelijk mits:

Resultaten van het verwantschapsonderzoek

U hebt de keuze: we kunnen het resultaat aan u persoonlijk tijdens een consultatie communiceren, of we kunnen u telefonisch contacteren op een vooraf afgesproken moment. Het is niet de bedoeling dat u zelf contact opneemt om de resultaten te vernemen. Ook worden de resultaten niet per e-mail gecommuniceerd. In uitzonderlijke situaties kan het rapport per post opgestuurd worden.

Kostprijs van verwantschapsonderzoek

De kostprijs van een verwantschapsonderzoek bedraagt € 400 per persoon.

Om de kwaliteit van het verwantschapsonderzoek te verzekeren testen wij eveneens de moeder (€ 100).
Concreet betekent dit dat de kostprijs voor een DNA-onderzoek voor drie personen (kind + vader + moeder)
€ 900 bedraagt.

De factuur wordt na het eerste gesprek per post of per mail opgestuurd naar de betalende betrokkene(n).

Voor spoedprocedures waarbij het resultaat bekend is 10 werkdagen na ontvangst van de stalen in het labo, dient een extra kost van € 350 te worden gerekend.

Voor andere types verwantschapsonderzoeken kan u ons steeds per mail contacteren voor informatie betreffende de kostprijs.
Last updated: 25 januari 2024 - 13:20
Copyright 2024 Centrum Medische Genetica, Gent.